Pojištění

Mgr. Bc. Petr Skopal, advokát, je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu i pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, za kterou klientovi odpovídá podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Advokát je dále  připojištěn dle pojistné smlouvy č. 2944509971 uzavřené se společností Generali Pojišťovna a.s., IČO 618 59 869, se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, sp. zn. B 2866 vedená u Městského soudu v Praze, kdy limit pojistného plnění z pojištění advokáta je stanoven na celkovou částku 12,000.000,- Kč.