Exekuce a výkon rozhodnutí

- zastupování věřitelů (oprávněných) i dlužníků (povinných) v exekučních řízení (či v řízení o výkonu rozhodnutí)

- sepis a podání exekučních návrhů

- sepis a podání odvolání proti nařízení exekuce, návrhů na zastavení exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

- sepis a podání vylučovacích (tzv. excindační) žalob při neoprávněné exekuci

- sepis a podání návrhu na vyškrtnutí movité věci ze soupisu soudního exekutora