Povinně zveřejňované údaje

Česká advokátní komora byla dne 05. 02. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách s klienty - spotřebiteli (případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi klientem - spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát klientovi-spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607